عملکرد و رفتار ناجیان خانم استخر را چگونه ارزیابی می‌کنید ؟

به عملکرد ناجی خانم ابراهیمی از 10 چه نمره ای میدهید؟

نحوه برخورد و شیوه ارتباطی ناجی خانم ابراهیمی را چگونه ارزیابی میکنید؟

به عملکرد ناجی خانم موسوی زاده از 10 چه نمره ای میدهید؟

نحوه برخورد و شیوه ارتباطی ناجی خانم موسوی زاده را چگونه ارزیابی میکنید؟

به عملکرد ناجی خانم شریفی از 10 چه نمره ای میدهید؟

نحوه برخورد و شیوه ارتباطی ناجی خانم شریفی را چگونه ارزیابی میکنید؟

به عملکرد ناجی خانم منگلیان از 10 چه نمره ای میدهید؟

نحوه برخورد و شیوه ارتباطی ناجی خانم منگلیان را چگونه ارزیابی میکنید؟

به عملکرد ناجی خانم عباسی از 10 چه نمره ای میدهید؟

نحوه برخورد و شیوه ارتباطی ناجی خانم عباسی را چگونه ارزیابی میکنید؟

به عملکرد ناجی خانم طالبینژاد از 10 چه نمره ای میدهید؟

نحوه برخورد و شیوه ارتباطی ناجی خانم طالبینژاد را چگونه ارزیابی میکنید؟