نظافت و بهداشت استخر را چگونه ارزیابی می‌کنید ؟

کیفیت تجهیزات و امکانات استخر را چگونه ارزیابی می‌کنید ؟

تجربه کلی از استخر و خدمات ارائه شده را چگونه ارزیابی می‌کنید ؟

آیا استخر در رفع نیازهای شما موفق بوده است ؟

بهترین نمره را به چه بخشی از مجموعه می‌دهید ؟

کمترین نمره را به چه بخشی از مجموعه می‌دهید ؟

بهترین رفتار و طرز برخورد را به کدام بخش از مجموعه می‌دهید ؟

بهترین نمره را به کدام بخش از مجموعه می‌دهید ؟

کمترین نمره را به چه بخشی از مجموعه می‌دهید ؟