رضایت خود از عملکرد پرسنل مجموعه و ارائه خدمات به شما را چگونه ارزیابی می‌کنید ؟

رفتار و روابط پرسنل خدمات مجموعه با مشتریان را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

سرعت و کارایی در ارائه خدمات برای شما را چگونه ارزیابی می‌کنید ؟

در دسترس بودن و پاسخگویی کارکنان را چگونه ارزیابی می‌کنید ؟